5 letni program PROSTOVOLJSTVA Društva Šola zdravja

5 letni program PROSTOVOLJSTVA Društva Šola zdravja

2023-2027

Sledimo sledečim nacionalnim programom:

  • Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023
  • Strategije razvoja Slovenije 2030, »Slovenija, država z visoko kakovostjo življenja za vse«
  • Strategija dolgožive družbe

Prostovoljsko delo je zelo pomemben vir delovanja slovenskega športa in rekreacije zunaj izobraževalnega sistema. Za uspešno in trajnostno izvajanje projekta »jutranja telovadba 1000 gibov« in projekta »Dihamo z naravo« se je Društvo šola zdravja odločilo za prostovoljski program.

Kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki bo široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispevalo k družbeni blaginji.

Glavni cilj Strategije razvoja Slovenije 2030, ki je bila sprejeta decembra 2017, napoveduje, da bo »Slovenija, država z visoko kakovostjo življenja za vse«.

Strategija dolgožive družbe, ki je bila sprejeta januarja 2018 (UMAR, 2018), je zasnovana na konceptu aktivnega staranja, ki zajema tri razvojne cilje:

– blaginja vseh generacij in dostojno ter varno staranje v domačem okolju,

– vključenost vseh generacij v ekonomsko, družbeno, socialno in kulturno življenje ter medgeneracijsko sožitje,

– ohranjanje in izboljšanje fizičnega in mentalnega zdravja ljudi vseh starosti.

S strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva Vlada opredeljuje in določa ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden izmed ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi. Le dobro razvito in kakovostno prostovoljstvo se  namreč lahko učinkovito, hitro in uspešno odziva na potrebe okolje in v državi pomembno prispevajo k vzpostavljanju in ohranjanju družbene povezanosti, solidarnosti in blaginje.

PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA – DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA

Strategija je podlaga prostovoljske organizacije za izvedbo konkretnih ukrepov, ki vodijo k povezovanju in sodelovanju ter krepijo zanesljivost, učinkovitost, kakovost in transparentnost delovanja organizacije Društvo šola zdravja.

ANALIZA STANJA IN PRIPRAVA ZA RAZVOJ

STATISTIKA PROSTOVOLJCEV IN PROSTOVOLJSKIH UR  V DŠZ 2015-2021
LETO M Ž SKUPAJ ŠTEVILO PROSTOVOLJCEV ŠTEVILO PROSTOVOLJNIH UR
2015 25 272 297 41.857
2016 34 423 457 53.477
2017 42 569 611 59.670
2018 50 639 689 64.880
2019 55 837 892 83.880
2020* 53 561 614 46.283
2021* 52 582 634 43.174
* število prostovoljcev in opravljenih ure se je zmanjšalo zaradi ukrepov Covid 19

Delovanje prostovoljske organizacije: nacionalno, regionalno in lokalno.

V letu 2022 je v Društvu šola zdravja aktivno delovalo 515 prostovoljcev. Povprečna starost prostovoljcev je 69 let.

Prostovoljstvo v DŠZ predstavlja pomemben segment in pomembno vpliva na splošno zdravje udeležencev, družbeno povezanost, solidarnost ter ima velik potencial za nadaljnji razvoj.

Društvo šola zdravja:

– upošteva etični kodeks organiziranega prostovoljstva,

– deluje na prednostnih področjih: starejši, invalidi, socialno izključeni,

– organizira prostovoljsko delo,

– zagotavlja redno usposabljanje za prostovoljce,

– prostovoljcem zagotavlja mentorstvo in podporo,

– sklene Dogovor o prostovoljskem delu s prostovoljci,

– vodi ustrezne evidence prostovoljcev in opravljenega prostovoljnega dela,

– redno izplačuje stroške prostovoljcem na podlagi Izjave za refundacijo materialnih stroškov prostovoljcem,

– vsako leto objavi razpis za Podelitev nagrad in priznanj prostovoljcem za preteklo leto, ki se podelijo na zboru članov društva,

– skrbi za promocijo prostovoljstva v medijih in na srečanjih, dogodkih, konferencah na lokalni in nacionalni ravni,

– redno izvaja evalvacije, regijske posvete in vsako leto opravi anketo o zadovoljstvu prostovoljcev in potrebnih izboljšavah pri delu s prostovoljci,

– obdobno organizira z večjim številom prostovoljcem večdnevno srečanje, izobraževanje, kjer se opravi pregled dela in pripravi načrte za naprej,

– obdobno s prostovoljci  (vodji skupin) izvede 4 – dnevno evalvacijo programov, ki jih izvaja DŠZ. Na podlagi rezultatov se pripravijo aktivnosti, ki jih izpeljejo organi društva.

Naši strateški partnerji na področju prostovoljstva so: Slovenska filantropija,  CNVOS, regijsko stičišče Nefiks in Consulta.

Vsem prostovoljcem so na voljo za predloge in pritožbe različni kanali kamor se lahko obrnejo: o zbor članov, upravni odbor, nadzorni odbor, odprto pismo, info@solazdravja.si.

POMEMBNI PODATKI OZ. SPREJETI DOKUMENTI V DRUŠTVU ŠOLA ZDRAVJA  NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA

Datum vpisa (AJPES) v vpisnik prostovoljskih organizacije, 22. 12. 2014.

  1. 12. 2016 podpisan MEMORANDUM »NVO S POTENCIALOM«, Consulta-regijsko stičišče.

PRAVILNIK PROSTOVOLJSKEGA DELA – sprejet 16. 2. 2017.

PRAVILNIK O REFUNDACIJI MATERILNIH STROŠKOV PROSTOVOLJCEM DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA – zadnje spremembe 10. 2. 2022.

PRAVILNIK O PODELITVI NAGRAD IN PRIZNANJ PROSTOVOLJCEM DRUŠTVA ŠOLA ZDRAVJA – zadnje spremembe 10. 2. 2022.

OBRAZCI: Dogovor o prostovoljskem delu, Izjava za refundacijo materialnih stroškov prostovoljcem, Obrazec za prijavo kandidata za podelitev nagrade ali priznanja prostovoljcu.

TEMELJNI STRATEŠKI CILJI

Temeljni strateški cilji, ki jim v Društvu šola zdravja sledimo, so:

– dobro razvit in učinkovit sistem usposobljenih prostovoljcev, ki bodo s svojim delom prispevali k zdravju, povezanosti in dobremu počutju udeležencev.

– kakovostno organizirano in trajnostno naravnano prostovoljstvo, ki je široko prepoznano kot vrednota in pomembno prispeva k družbeni blaginji. 

Ukrepi za doseganje strateških ciljev:

– vzpostaviti spodbudno podporno okolje za uspešno delovanje prostovoljcev,

– kakovostno in trajnostno naravnano prostovoljstvo,

– promovirati prostovoljsko delo na področju zdravja,

– sodelovanje pri oblikovanju strategij za nadaljnji razvoj prostovoljskih organizacij in prostovoljskega dela v Sloveniji,

– večja prepoznavnost prostovoljstva v širši javnosti,

– dvig prepoznavnosti prostovoljskega dela, pridobivanje novih članov,

– v društvu se zaposli oseba, ki bo zadolžena za mentorstvo prostovoljcev DŠZ,

– v društvu se zaposli oseba, ki bo koordinator prostovoljcev,

– po regijah in občinah se ustanavljajo podružnice (za redno delovanje podružnic se pridobi primerne poslovne prostore),

– informiranje širše javnosti (objava strokovnih člankov v lokalnih in nacionalnih medijih o aktivnostih prostovoljcev v DŠZ in objava intervjujev nagrajenih članov DŠZ za preteklo leto; širjenje pozitivnih in dobrih zgodb prostovoljcev, ki delujejo v DŠZ),

– organizacija in izvedba različnih oblik izobraževanj, predavanj, seminarjev in praktičnih usposabljanj za prostovoljce,

– praktična usposabljanje prostovoljcev za projekt »Jutranja telovadbe 1000 gibov« in projekt »Dihamo z naravo«,

– organizacija in izvedba prireditev,

– širitev mreže prostovoljstva v nove občine in ustanavljanje novih skupin (pridobivanja novih prostovoljcev),

– sodelovanje z drugimi organizacijami (Slovensko filantropijo, CNVOS, regijskimi stičišči, društvi upokojencev in športnimi organizacijami). Vzpostaviti sodelovanje s socialno in zdravstveno službo, Centri za krepitev zdravja, šolami, vrtci – medgeneracijska druženja, ter nadaljevati dosedanje uspešno vzpostavljeno sodelovanje,

– vzpostaviti sodelovanje z občinami, krajevnimi in četrtnimi skupnostmi, ter nadaljevati dosedanje uspešno vzpostavljeno sodelovanje,

– zadovoljevati  lokalne potrebe ter razvijati in prispevati k razvoju prostovoljstva v lokalnem okolju.

KAZALNIKI:

– število opravljenih prostovoljnih ur v društvu Šola zdravja in vodenje registra prostovoljcev,

– število izvedenih izobraževanj in usposabljanj za obstoječe in nove prostovoljce,

– število pridobljenih novih prostovoljcev z zahtevano usposobljenostjo,

– število aktivnosti za informiranje članov in prostovoljcev: število objav v medijih, naklada časopisov, število razdeljenih zgibank, število tiskanih plakatov in število tiskanih transparentov,

– število sodelovanj in praktičnih prikazov članov DŠZ na prireditvah, dogodkih, festivalih, kongresih, itn.

– število regijskih srečanj s prostovoljci in 1 x letno 4 – dnevno srečanje z vodji skupin,

– število aktivnosti za pridobivanje novih kandidatov za prostovoljce,

– število ustanovljenih novih podružnic,

– anketa o zadovoljstvu prostovoljcev

V naslednjih 5 letih bomo pridobili in usposobili 200 novih prostovoljcev.

TVEGANJA za dosego strateških ciljev in kazalnikov so:

  • nizka motiviranost prostovoljcev – mentor prostovoljcev, bo moral nameniti več poudarka, na motiviranju le teh,
  • ohranjanje števila prostovoljcev – mentor prostovoljcev, bo moral aktivno delati na terenu s sedanjim številom prostovoljcev,
  • nezaupanje v nove aktivnosti in programe – mentor prostovoljcev, bo moral na terenu informirati prostovoljce o pozitivnih učinkih novih aktivnosti in programov,
  • neizpolnjene obveznosti s strani prijavitelja ali partnerja – mentor prostovoljcev, bo moral redno kontrolirati in motivirati za izvajanje pogodbenih obveznosti,
  • prekinitev izvajanja aktivnosti zaradi odhoda zaposlene osebe – organizacija bo morala poskrbeti, za nadomestitev fluktuacije zaposlene osebe,
  • na ravni države in lokalnih skupnosti, ni dovolj spodbudnega in podpornega okolja za razvoj prostovoljstva. Rešitev – zagovorništvo in ozaveščevalne kampanje.

SKRB ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ PROSTOVLJNE DRUŽBE

Društvo šola zdravja želi prispevati k povečanju deleža telesno dejavnih socialno ogroženih posameznikov in ustvarjanju okolij za spodbujanje telesne dejavnosti. To bo doseglo s širitvijo mreže enota in večanjem števila prostovoljcev, ki bodo izvajali aktivnosti za trajnostni razvoj prostovoljne družbe.

Zapisala: Zdenka Katkič, Bernardka Krnc, Zdenka Kavčič

Dne, 29.11.2022

Povezane Objave